Hotarari 2020

HCL 68-2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Loamnes,Judetul Sibiu pentru anul 2020

  HCL 68-2020 (1.011,9 KiB, 125 hits)

HCL 67-2020 privind aprobarea alocarii de la bugetul local a unor sume de bani in scopul desfasurarii unor activitati specifice sarbatorilor de iarna ale anului in curs, pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Loamnes

  HCL 67-2020 (705,0 KiB, 127 hits)

HCL 66-2020 privind aprobarea modificarii anexei nr.2 la HCL 15/2018 privind aprobarea participarii comunei Loamnes la programul  FEADR, submasura 19.2, M1/6B, Dezvoltarea si modernizarea  satelor din microregiunea Tara Secaselelor cu proiectul „Infiintarea unui sistem de supraveghere video comuna Loamnes-satele Loamnes,Mandra,judetul Sibiu”

  HCL 66-2020 (4,7 MiB, 130 hits)

HCL 65-2020 privind  aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica in anul 2021 din fondul forestier  protrietatea comunei Loamnes, administrat de Ocolul Silvic Valea Cibinului-Saliste

  HCL 65-2020 (6,1 MiB, 189 hits)

HCL 64-2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Loamnes, in ” Comisia de evaluare si asigurare a calitatii” in unutatea de invatamant preuniversitar Scoala Gimnaziala Loamnes

  HCL 64-2020 (761,2 KiB, 121 hits)

HCL 63-2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Loamnes in ” Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii” in unutatea de invatamant preuniversitar Scoala Gimnaziala Loamnes

  HCL 63-2020 (751,3 KiB, 132 hits)

HCL 62-2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Loamnes in Consiliul de Administratie in unutatea de invatamant preuniversitar Scoala Gimnaziala Loamnes

  HCL 62-2020 (691,7 KiB, 143 hits)

HCL 61-2020 privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Sibiu si Brasov, in perioada 2014-2020″ si Actului aditional de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 9 din 15.05.2009

  HCL 61-2020 (3,6 MiB, 146 hits)

HCL 60-2020privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

  HCL 60-2020 (13,4 MiB, 145 hits)

HCL 51-2020 privind actualizarea valorica a bunurilor cuprinse in Anexa3-Lista bunurilor din domeniul public privat al Comunei Loamnes, concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC Apa Canal SA Sibiu.

  HCL 51-2020 (4,7 MiB, 162 hits)

HCL 50-2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Loamnes, judetul Sibiu pentru anul 2020

  HCL 50-2020 (3,4 MiB, 133 hits)

  Hotarari 2020-HCL NR. 17-2020-HCL NR. 27-2020 (16,2 MiB, 114 hits)

HCL 27-2020 privind aprobarea inchirierii unor terenuri cu categoria de folosinta pasune, neatribuite din domenuiul privat al Comunei Loamnes, Judetul Sibiu

  HCL 27-2020 (705,4 KiB, 202 hits)

HCL 26-2020 privind aprobarea incetarii unor contracte de inchiriere pentru suprafete pajisti( pasune) proprietate privata a Comunei Loamnes,Judetul Sibiu

HCL 25-2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Loamnes,Judetul Sibiu

  HCL 25-2020 (659,1 KiB, 156 hits)

HCL 24-2020 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a unei suprafete de teren de 30mp extravilan sat Armeni,Comuna Loamnes,Judetul Sibiu, in scopul amplasarii obiectivului de investitii ” Alimentare cu energie electrica a statiei de epurare din localitatea Armeni”

  HCL 24-2020 (151,5 KiB, 194 hits)

HCL 23-2020 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Loamnes, Judetul Sibiu situat in localitatea Hasag, identificat prin CF 100014 sub nr. cadastral 100014,in suprafata de 663mp

  HCL 23-2020 (158,8 KiB, 166 hits)

Anexe 2-5 la HCL 23-2020

  Anexe 2-5 la HCL 23-2020 (592,8 KiB, 202 hits)

Anexa nr. 1 la HCL 23-2020

  Anexa nr. 1 la HCL 23-2020 (2,2 MiB, 144 hits)

HCL 22-2020 privind avizarea Strategiei de contractare,Studiului de fundamentare,Studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura Mica, precum si a statiei de sortare Cisnadie

  HCL 22-2020 (152,8 KiB, 144 hits)

HCL 21-2020 privind mandatarea primarului Comunei Loamnes ca reprezentant al Comunei Loamnes in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” ECO” sa voteze pentru aprobarea incheierii Actului aditional nr.1 la ” Contractul de delegare a gestiunii activitatii de operare a Statiei de Sortare si a Statiei de Compostare Sura Micasi a Statiei de Sortare Cisnadie, nr.290-27.03.2019

  HCL 21-2020 (115,9 KiB, 126 hits)

HCL 20-2020 privind unele masuri luate pe perioada instituirii starii de urgenta determinata de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2 urmare a suspendarii activitatiidin cabinetul medical de stomatologie care functioneaza in imobilul proprietate a Comunei Loamnes

  HCL 20-2020 (119,6 KiB, 125 hits)

HCL 19/2020 privind aprobarea prelungirii prin Act aditional a contractului de inchiriere cu nr.1441-14.03.2014

  HCL 19-2020 (658,4 KiB, 116 hits)

HCL 18/2020 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Loamnes, stabilirea criteriilor de performanta privind constituirea,incadrarea si dotarea SVSU si actualizarea Regulamentului acestuia

  HCL 18-2020 (15,7 MiB, 227 hits)

HCL 17/2020 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local,pentru persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul in curs, conform Legii nr.416-2001

  HCL 17-2020 (644,9 KiB, 143 hits)

HCL 16/2020 privind modificarea punctului 11, referitor la taxa speciala de salubriatte pentru imobile nelocuite sau locuite ocazional, din Anexa nr. 7 la HCL 71/2019, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

  HCL 16-2020 (159,7 KiB, 145 hits)

HCL 15/2020 privind revocarea HCL 66/2019

  HCL 15-2020 (70,7 KiB, 141 hits)

HCL 14/2020 privind aprobarea reorganizariib retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , de pe raza teritoriala a comuei Loamnes pentru anul scolar 2020-2021

  HCL 14-2020 (125,1 KiB, 167 hits)

HCL 13/2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a formularelor de fundamentare a finantarii programelor, programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare ale comunei Loamnes pe anul 2020

  HCL 13-2020 (137,7 KiB, 137 hits)

HCL 12/2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vulparean Dorin

  HCL 12-2020 (118,9 KiB, 128 hits)

HCL 11/2020 priovind aprobarea contului de xecutie al bugetului local al primariei comunei Loamnes pentru trimestrul IV , anul 2019

  HCL 11-2020 (1,9 MiB, 128 hits)

HCL 10/2020 privind mandatarea primarului comuneim Loamnes ca reprezentant al comunei Loamnes in Adubnarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Sibiu sa voteze pentru/impotriva aprobarii catului aditional nr. 8 la contractul de del

  HCL 10-2020 (119,2 KiB, 146 hits)

HCL 9/2020 privind aprobarea decontului pentru anul 2019, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a listei de preturi pentru vanzarea masei lemnoase in anul 2020 ale Directiei Silvice Sibiu, ocolul silvic Valea Cibinului Saliste

  HCL 9-2020 (675,3 KiB, 141 hits)

HCL 8/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

  HCL 8-2020 (79,6 KiB, 132 hits)

HCL 7/2020 privind acordul de principiu pentru inchirierea unei suprafete de teren de 225 mp, apartinand domeniului privat al comunei

  HCL 7-2020 (80,9 KiB, 139 hits)

HCL 6/2020 privind complatarea Anexei nr. 1 la HCL 21/2016 privind aprobarea Listei cuprinzand inventarul domeniului privat al comunei Loamnes

  HCL 6-2020 (122,3 KiB, 139 hits)

HCL 5/2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialiatte al primarului comunei Loamnes, incepamd cu data de 1.01.2020

  HCL 5-2020 (233,6 KiB, 192 hits)

HCL 4/2020 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Solomon Ioan

  HCL 4-2020 (87,8 KiB, 145 hits)

HCL 3/2020 privind modificarea punctului 8, referitor la taxa speciala de salubrizare, din Anexa 7 la HCL 71/2019, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

  HCL 3-2020 (157,8 KiB, 157 hits)

HCL 2/2020 privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare

  HCL 2-2020 (87,5 KiB, 131 hits)

HCL 1/2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor de dezvoltare si de functionare pentru anul 2019

  HCL 1-2020 (96,1 KiB, 119 hits)

  Hotarari 2020-HCL NR. 28-2020-HCL NR. 34-2020 (11,9 MiB, 123 hits)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close