Proiecte 2007-2013

Viziunea noastră pentru viitor:

„ O comună dinamică, confortabilă, atractivă!"

 

 

PRIORITĂŢI STRATEGICE DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Dezvoltarea infrastructurii fizice (transport, comunicatii, apa- apa uzata) Transport


Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
La îndeplinirea acestui obiectiv general va contribui îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
-
Modernizarea drumurilor judeţene către Municipiul Sibiu pe rutele Loamneş - Slimnic şi Loamnes- Ocna Sibiului şi a celorlalte Drumuri Judeţene de pe teritoriul administrativ al Comunei Loamneş . Deşi drumurile judeţene sunt în patrimoniul şi administrarea Consiliului Judeţean , ne propunem să realizăm activităţi de lobby, să senzibilizam autorităţile pentru modernizarea drumurilor judeţene şi să participăm la acest tip de proiecte în parteneriat cu administatiile învecinate (Slimnic, Ocna Sibiului, Şeica Mică, Pauca) şi cu Consiliul Judeţean Sibiu
-
Modernizarea şi reabilitarea drumurilor comunale aflate în patrimoniul şi administrarea comunei . Modernizarea drumurilor comunale reprezintă pentru noi o prioritate. Ne dorim să avem o infrastructură rutieră de transport local modernă, care să permită o circulaţie rutieră civilizată. Pentru a realiza acest obiectiv, ne propunem să atragem resurse din fondurile destinate pentru acest tip de investiţii, Fonduri guvernamentale, Fonduri Structurale, Fonduri Regionale.
-
Modernizarea străzilor din interiorul localităţilor. Urmărim reabilitarea, pietruirea, asfaltarea străzilor din interiorul localităţilor componente ale comunei, refacerea rigolelor, a podurilor şi podeţelor. Sursele de finanţare/ cofinanţare pentru aceste investiţii sunt surse guvernamentale, regionale, instrumentele structurale, în mod special PNDR.
-
Întreţinerea drumurilor comunale, drumurilor vicinale şi a străzilor din interiorul localităţilor. Asigurarea fondurilor pentru întreţinerea drumurilor se va asigura prin bugetul local şi surse atrase.
-
Îmbunătăţirea accesului la infrastructură de transport feroviar. Dorim îmbunătăţirea accesului la cele trei Staţii feroviare. Acordăm atenţie deosebită modernizării haltei CFR Hasag şi dorim să colaborăm cu Administraţia Comunei Slimnic pentru continuarea drumului de acces la Haltă Hasag. Ne propunem modernizarea drumului de acces la Staţia CFR Loamneş. Acest drum trebuie proiectat astfel încât să suporte traficul greu, datorită dezvoltării previzibile a transportului de mărfuri, în special agricole pe calea ferată. De asemenea urmărim să provocăm dezvoltarea infrastructurilor de transport mărfuri din Staţia CFR Loamneş, aflată în proprietatea SNCFR. Un terminal CFR de călători şi de mărfuri modern, va constitui un avantaj competitiv important pentru dezvoltarea economiei rurale din întreaga comună.
-
Încurajarea dezvoltării liniilor de transport în comun între localităţile componente şi municpiile din proximitate - Sibiu şi Mediaş. Aceasta va îmbunătăţi mobilitatea locuitorilor comunei, în special a forţei de muncă active către zonele cu cerere mare de forţă de muncă. Astfel, locuitorii comunei care sunt angajaţi în afara teritoriului comunei, în special la angajatori din municipiul Sibiu, nu vor mai fi dependenţi de transportul asigurat de aceste companii şi vor avea un grad mai mare de mobilitate.Pentru îndeplinirea acestui obiectiv avem în vedere colaborarea cu companiile locale de transport, parteneriatul public-privat.

 

 

Comunicaţii
Obiectivul specific este : creşterea gradului de acces la serviciile de telefonie fixă, telefonie mobilă şi internet pentru locuitorii comunei, pentru instituţiile de interes local şi pentru agenţii economici din comună. Ne propunem să îndeplinim acest obiectiv prin atragerea investitorilor în aceste domenii şi prin crearea unui mediu administrativ favorabil dezvoltării reţelelor de comunicaţii.

 

 

Realizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în localităţi
Comuna Loamneş face parte din Asociaţia Apa Secaselor. Aceasta asociaţie a realizat un studiu de fezabilitate privind alimentarea cu apă a Zonei Secaselor, zona din care face şi comună Loamneş. Acest proiect este cuprins în Master-Planul de apă al judeţului Sibiu. Acest proiect a fost propus spre finanţare în cadru Programului Operaţional de Mediu şi a obţinut finanţare pentru etapa I, respectiv tronsonul de aducţiune apă potabilă Sibiu - Loamneş. În interiorul acestei investiţii se vor realiza magistrala de aducţiune şi bazinele de înmagazinare a apei aferente fiecărei localităţi. Realizarea reţelelor de distribuţie a apei în localităţi cade în responsabilitatea Autorităţilor Locale.
Obiectivul nostru este realizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în localităţile componente ale comunei Loamneş.

Pentru atingerea acestui obiectiv am prevăzut două etape de realizare:
- etapa I - realizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în localităţile Loamneş şi Mândră
- etapa II - realizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în localităţile Hasag, Alamor şi Armeni
Defalcarea pe aceste etape a fost realizată datorită volumului mare de investiţii, şi a etapizării investiţiei în cadrul proiectului Apa Secaselor.
Finanţarea acestor investiţii se va realiza cu predilecţie cu resurse atrase din Instrumentele Structurale, PNDR, Axa3 .

 

 

Realizarea reţelelor de canalizare a apelor uzate menajere şi a unităţilor de epurare a acestor ape
În cadrul Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Apa Secaselor au fost prevăzute a se realiza reţelele de canalizare a apelor uzate menajere şi unităţile de epurare. Aceste proiecte sunt incluse în Master-Planul judeţului Sibiu.

Obiectivul nostru este realizarea reţelelor de canalizare a apelor uzate menajere şi a unităţilor de epurare a apelor uzate pentru localităţile din componenţa comunei Loamneş.
Pentru atingerea acestui obiectiv am prevăzut două etape de realizare:
- etapa I - realizarea reţelelor de canalizare a apelor uzate menajere şi a unităţilor de epurare a apelor uzate pentru localităţile Loamneş şi Mândră
- etapa II - realizarea reţelelor de canalizare a apelor uzate menajere şi a unităţilor de epurare a apelor uzate pentru localităţile Hasag, Alamor şi Armeni
Etapizarea realizării reţelelor de canalizare este aceeaşi cu cea a realizării reţelelor de alimentare cu apă. Aceasta se datorează condiţionărilor legate de protecţia mediului, care nu permit realizarea reţelelor de alimentare cu apă numai însoţite de realizarea reţelelor de canalizare şi a epurărilor.
Finanţarea reţelelor de canalizare a apelor uzate menajere şi a unităţilor de epurare a apelor uzate se va realiza cu predilecţie cu resurse atrase din Instrumentele Structurale, PNDR, Axa3 .

 

 

Dezvoltarea şi diversificarea economiei rurale

Ne propunem să sprijinim dezzvoltarea economiei rurale în comună Loamneş. La îndeplinirea acestui obiectiv obiectiv general va contribui îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 

 

Susţinerea afacerilor în agricultură. Administraţia comunei Loamneş va susţine afacerile din agricultură prin următoarele mijloace:

- Încurajarea şi susţinerea asocierii fermierilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei Loamneş. În acest sens, în perioadă anterioară administraţia comunei a sprijinit înfiinţarea şi funcionarea Asociaţiei Crescătorilor de ovine „Măgura". Aceasta asociaţie reprezintă un exemplu de bune practici, care trebuie susţinut în continuare, prin următoarele măsuri:
- prin furnizarea de servivii de consultanţă de specialitate de afaceri şi tehnice, de zootehnie şi agricultură.
- prin acordarea dreptului de folosinţă a terenurilor agricole proprietatea comunităţii, în condiţii favorabile şi transparente, către Asociaţie.

- prin sprijinirea membrilor Asociaţiei pentru a accede la subvenţiile favorabile disponibile pentru fermierii care funcţionează în cadrul asociativ.
-
Sprijinirea fermierilor în sensul tranziţiei de la fermele de semizubzistenta la fermele comerciale. Acest sprijin va fi acordat prin consultanta specializată, prin conştientizare şi mediere în privinţa accesării fondurilor nerambursabile pentru investiţii şi operaţionale, din surse europene şi naţionale .
-
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Ne propunem să sprijinim tinerii care doresc să se instaleze şi să înfiinţeze exploataţii agricole pe teritoriul comunei Loamneş. Acest sprijin va fi acordat prin furnizarea de informaţii referitoare la oportunităţile de achiziţie şi construire de locuinţe şi ferme, referitoare la terenurile agricole care pot fi arendate, referitoare la sprijinul financiar nerambursabil care poate fi accesat, din planul Naţional de Dezvoltare Rurală.
-
Încurajarea şi susţinerea diversifcarii economiei rurale. Conform prognozelor economice , perioada următoare va fi caracterizată de creşterea productivităţii activităţilor agricole , comasarea ternurilor agricole , diminuarea numărului exploataţiilor de subzistenţă şi semizubzistenta, implicit de diminuarea numărului de oameni ocupaţi în agricultură. În această ordine de idei şi în vederea valorificării la un nivel superior a resurselor locale ne propunem să încurajăm şi să susţinem diversificarea economiei rurale. Considerăm că economia rurală din comună Loamneş se poate diversifica în următoarele direcţii:
- Activităţi meşteşugăreşti
- Agroturism şi turism rural
- Servicii pentru populaţia locală

- Servicii conexe agriculturii: mecanizare, întreţinere şi reparaţii utilaje agricole
Ne propunem să sprijinim diversificarea activităţilor economice din mediul rural prin următoarele măsuri:
- Sprijinirea înfiinţării de organizaţii lucrative (societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) prin furnizarea de informaţii de bază pentru investitori, prin crearea unei interfate la nivelul administraţiei locale între investitorii locali şi Oficiul Registrului Comerţului)
- Încurajarea micilor afaceri prin crearea la nivelul Administraţiei locale a unui climat favorabil desfăşurării activităţilor economice
- Acordarea de concesiuni pentru terenurile şi spaţiile necesare desfăşurării activităţilor economice
- Consultanta şi informare pentru accesarea resurselor necesare investiţiilor din surse bancare şi nerambursabile, în special PNDR


Sprijinirea afacerilor şi dezvoltarea resurselor umane

Consolidarea economiei locale prin dezvoltarea afacerilor

Ne propunem să avem în comună Loamneş un nucleu de companii profitabile şi dinamice care să asigure premisele unui trai mai bun pentru cetăţenii comunei Pentru a îndeplini acest obiectiv vom acţiona pe două direcţii:
- Susţinerea dezvoltării afacerilor existente
- Atragerea de investitori şi crearea de noi afaceri

Pentru susţinerea afacerilor existente ne propunem să creăm la nivelul administraţiei comunei un climat propice dezvoltării afacerilor prin:
- asigurarea de servicii administrative de calitate
- asigurarea accesului la resursele locale în condiţii nediscrimanotorii şi transparente
- furnizarea de informaţii de bază referitoare la resursele umane active existente la nivelul comunei
- sprijin acordat întreprinzătorilor în proiectele de investiţii şi în atragerea de resurse nerambursabile pentru dezvoltare.
Pentru atragerea de investitori şi crearea de noi afaceri în comună Loamneş vom acţiona pe următoarele direcţii:

- Promovarea comunei Loamneş ca locaţie pentru afaceri, cu predilecţie pentru domeniile: - procesarea de produse agricole
- industrie uşoară
- servicii: servicii bancare, servicii de asistenta juridică, asigurări, servicii de bază pentru populaţia locală
- construcţii şi servicii suport pentru construcţii
- producţia de energie din surse regenerabile
Vom promova comună Loamneş ca locaţie pentru afaceri utilizând punctele ţări ale comunei: - amplasarea geografică favorabilă
-acces rutier şi feroviar
- infrastructura fizică de calitate
- resurse umane disponibile
- producţie agricolă semnificativă şi diversificată
Promovarea comună Loamneş ca locaţie pentru afaceri se va realiza prin intermediul mediului de afaceri regional- Camere de comerţ şi industrie, prin internet- crearea unui website al comunei, prin prezentări în cadrul evenimentelor specializate
- Crearea unei zone de dezvoltare industrială ampalsate propice din punct de vedere al accesului şi infrastructurii
- Încurajarea şi sprijinirea investitorilor care doresc să creeze zone industriale private

 

 

Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă
Administraţia comunei Loamneş îşi doreşte să aibă un număr cât mai mare de locuitori activi ocupaţi, care să înregistreze venituri salariale bune. Pentru aceasta, administraţia comunei va acţiona pe următoarele direcţii:
Informarea corectă a angajatorilor de pe teritoriul administrativ al comunei şi a celor din alte zone care sunt interesaţi de angajarea de personal dintre locuitorii comunei
Popularizarea locurilor de muncă disponibile din zona în rândul populaţiei locale
Încurajarea populaţiei locale active să se califice în domeniile în care există cerere de forţă de muncă pe piaţa zonală
Identificarea furnizorilor de programe de calificare/recalificare în domeniile de interes (AJOFM, Camera de Comerti , Companii private specializate)şi crearea condiţiilor pentru acestea de a desfăşura programe de formare pe teritoriul comunei.
Facilitarea mobilităţii forţei de muncă prin dezvoltarea transportului local şi zonal
Crearea precondiţiilor pentru mobilitatea forţei de muncă prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor (grădiniţe, scoala după şcoală) şi a persoanelor de vârsta a treia (servicii de îngrijire a bătrânilor la domiciliu)

Conservarea şi protecţia mediului

 

Dezvoltarea sistemelor specifice de management al resurselor de apă

Prin implementarea proiectelor de alimentare centralizată cu apă potabilă şi canalizarea şi epurarea apelor uzate şi prin operarea corespunzătoare a acestor sisteme (prezentate la punctul1.2, 1.3, 1.4) se va diminua semnificativ poluarea solului şi a apelor freatice şi de suprafaţă.
Pentru dezvoltările şi investiţiile care se vor realiza în zone care nu sunt deservite de sistemele de canalizare din localităţi se va solicita, prin avizul de protecţia mediului realizarea de microstaţii de epurare a apelor uzate sau bazine vidanjabile pentru stocarea temporară a apelor uzate.
Prin implementarea acestor proiecte şi prin impunerea respectării codului de bune practici în privinţa protecţiei mediului se va diminua semnificativ impactul negativ antropic asupr mediului.

 

Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor specifice de management al deşeurilor

Comună Loamneş doreşte să fie o comună curata şi să beneficieze de un sistem modern de gestiune a deşeurilor.
Dezvoltarea sistemelor de gestiune ale deşeurilor se vor realiza pentru următoarele direcţii:
-
Gestiunea deşeurilor menajere. Urmărim implementarea sistemului de gestiune selectivă a deşeurilor. Acest sistem modern de gestiune a deşeurilor menajere este corespunzător Master Palnului de gestiune a deşeurilor. Pentru implementarea acestui sistem este necesară realizarea unui proiect care conţine următoarele elemente principale:
- selectarea deşeurilor la sursă
- colectarea selectivă a deşeurilor
- transportul deşeurilor colectate selectiv la două destinaţii:- la un depozit tampon, pentru deşeurile recuperabile, - la deponia de gunoi ecologică de la Cristian, pentru deşeurile nerecuperabile
Sistemele de gestiune selectivă a deşeurilor sunt proiectate pentru un număr mai mare de gospodarii decât are comună Loamneş. În acest sens şi în concordanţă cu Master Planul judeţean, comună Loamneş va aplica în parteneriat cu alt comune din zonă pentru promovarea proiectului de gestiune selectivă.
-
Gestiunea deşeurilor industriale şi periculoase. Deşi la momentul actual la nivelul comunei Loamneş nu se generează cantităţi semnificative de deşeuri industriale şi periculoase, este previzibil ca, odată cu dinamizarea economiei locale, cantitatea acestor tipuri de deşeuri să crească. Agenţii economici care generează acest tip de deşeuri vor repecta prevederile Autorizaţiilor de mediu în privinţa gestiunii deşeurilor.
- Eliminarea deponiilor necontrolate de deşeuri. Aceste deponii spontane există la nivelul comunei Loamneş. Administraţia comunei se va preocupa de eliminarea acestor deponii necontrolate. În această activitate vor fi implicaţi cetăţeni din zonă şi elevi, pentru a potenta efectul educativ al acestor acţiuni. Stoparea depozitarii deşeurilor în mod necontrolat se va realiza prin campanii de conştientizare şi prin măsuri coercitive.

 

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole , combaterea eroziunii şi prevenirea alunecării solului

Terenurile agricole reprezintă o resursă vitală pentru comunitatea Loamneş. Obiectivul administraţiei este să creeze premisele unei exploatări eficiente a acestei resurse, în condiţii de respect şi durabilitate.
Pentru exploatarea durabilă a terenurilor agricole, administraţia comunei , compartimentul de agricultură în colaborare cu Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă şi Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului va realiza campanii de informare şi conştientizare a Codului de Bune Practici Agricole. Se vor promova îndeosebi practicile agricole care protejează solurile de poluarea cu îngrăşăminte chimice, practicile de lucrare a solului în pante, pentru combaterea eroziunii. Reprezentanţii specializaţi ai administraţiei comunei vor urmări modul de lucru al solului în campaniile agricole, cu accent pentru solurile în pantă.
Solurile degradate , unde se înregistrează fenomene accentuate de eroziune vor fi inventariate de reprezentanţii administraţiei şi se vor lua măsurile adecvate, în funcţie de gravitatea şi amploarea fenomenului. În cazurile în care se impune se vor lua măsuri de împădurire a versanţilor care prezintă fenomene de eroziune, în colaborare cu Romsilva şi cu comunitatea locală.
Pe teritoriul administrativ al comunei Loamneş exista zone semnificative unde se înregistrează alunecări de teren şi zone predispuse acestui fenomen. Aceste zone vor fi inventariate de reprezentanţii administraţiei în colaborare cu Organismul responsabil de Îmbunătăţiri funciare de la nivel Judeţean. În funcţie de amploarea şi iminenta fenomenului se vor lua măsuri de consolidare a versanţilor. Măsurile pot consta din lucrări de geniu şi de împăduriri. Prioritate pentru acest tip de intervenţii au zonele aflate în proximitatea arealelor locuite şi a fermelor. În aceste zone se va interveni în prima urgenţă.
Sursele financiare pentru acest intervenţii vor proveni de la bugetul local, fonduri guvernamentale pentru asemenea destinaţie, Instrumentele Structurale.

 

Conservarea peisajului rural

Comună Loamneş se doreşte o comună cu un trend de dezvoltare economico-socială accentuat. Administraţia Comunei va susţine dezvoltarea, aşa cum am indicat în prezenţa Strategie de Dezvoltare. În acest context, vom avea grijă că, din dorinţa de dezvoltare să nu agreem investiţii care să atenteze la specificul rural tradiţional şi la moştenirea culturală a comunităţii.
Dorim investiţii, dar nu agreem fragmentarea excesivă a peisajului rural şi realizarea de construcţii în contradicţie cu specificul locului. Principala modalitate de a pune în aplicare acest deziderat este Planul de Urbanism General al Comunei şi gestiunea corectă a Planurilor de Urbanism Zonale. Vom utiliza aceste documente urbanistice în sensul respectării arhitecturii tradiţionale şi a evitării fragmentarii excesive şi inutile a spaţiului rural.


Sănătate şi asistenţă socială

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate.

Obiectivul comunităţii Loamneş este de a avea la nivel local servicii medicale de înaltă calitate
Infrastructura locală de sanate a comunei Loamneş este la un nivel satisfăcător la momentul actual. Dorim modernizarea infrastructurii de sănătate prin rebilitarea şi modernizarea dispensarelor săteşti şi prin stimularea înfiinţării de dispensare şi de puncte sanitare în localităţile unde aceste facilităţi nu sunt disponibile la momentul actual. Vom sprijini medicii de familie care activează pe raza comunei Loamneş să îşi doteze şi să îşi modernizeze cabinetele medicale săteşti.
Sprijinim crearea unui cabinet stomatologic la nivelul comunei Loamneş.
Pentru îndeplinirea acestor obiective vom colabora cu Casa de Sănătate şi ci Direcţia Sanitară Sibiu.
Ne propunem înfiinţarea unui număr de 2 farmacii la nivelul comunei Loamneş. Pentru a îndeplini acest obiectiv vom expune situaţia şi oportunuitatile pe care le oferă comună Loamneş pentru cei care sunt disponibili să înfiinţeze o farmacie aici.


Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale

Administraţia comunei Loamneş îşi doreşte consolidarea serviciului de asistenţă socială. Dorim asigurarea de servicii de asistenţă socială pentru categoriile soaciale vulnerabile: persoane de vârsta a treia în dificultate, copii, persoane cu dizabilităţi, femei abuzate.
Prima prioritate este înfiinţarea unui Centru de îngrijire a persoanelor de vârsta a treia. Pentru a pune în operă aceasta prioritate a fost elaborat un proiect de înfiinţare a unui asemenea Centru , proiect pe care îl va propune spre finanţare în cadrul PNDR.
Comunitatea doreşte să dezvolte programe de asistenţă pentru femeile în dificultate şi pentru copiii care provin din familii fără posibilităţi financiare. La elaborarea acestor proiecte se va colabora cu societatea civilă şi cu Direcţia de Asistenţă Socială Sibiu.
O altă prioritate este reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţelor de copii. Aceste acţiuni sunt necesare pentru a oferi copiilor condiţii bune şi pentru a putea organiza grădiniţe cu program prelungit.
Prin implementarea acestor proiecte de asistenţă socială se vor crea condiţiile unei vieţi mai bune pentru grupurile vulnerabile şi se vor crea premisele ca adulţii, forţa de muncă activă să poată activa în sectoare economice generatoare de venituri salariale bune.

 

Învăţământ şi Cultură

 

Învăţământ

Îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ primar şi gimnazial

Comunitatea Loamneş doreşte să ofere condiţii bune pentru un învăţământ performant . Pentru că generaţia tânără activa din comună să fie determinată să rămână şi să se dezvolte în comunitatea natală, pentru a determina alţi tineri să se stabilească în comună Loamneş este vital să oferim servicii de învăţământ primar şi gimnazial de un nivel performant.
Pentru a îndeplini acest obiectiv vom acţiona prin următoarele măsuri:
- Modernizarea, reabilitarea şi dotarea şcolilor din localităţile comunei
- Dotarea bibliotecilor şcolare
- Asigurarea accesului la internet a tuturor şcolilor şi dotarea cu tehnica de calcul

Administraţia comunei va elabora studiile de fezabilitate şi cererile de finanţare pentru aceste investiţii şi vă solicita fonduri de la Ministerul Învăţământului.
- Atragerea de profesori şi învăţători tineri şi dinamici care să locuiască în comună
- Crearea de programe „Scoala după şcoală". Aceste programe se vor crea cu sprijinul părinţilor şi al profesorilor şi au scopul de a îmbunătăţi procesul de învăţământ şi de a asigura libertatea de mişcare părinţilor până la terminarea programului de lucru


Cultura

Conservarea patrimoniului cultural

Comunitatea Loamneş doreşte să-şi conserve patrimoniul cultural material şi imaterial. De păstrarea acestui patrimoniu depinde în mare măsură dezvoltarea spiritului comunitar al locuitorilor comunei.
În privinţa patrimoniului cultural material, dorim să conservăm clădirile de patrimoniu, aşezămintele bisericeşti ortodoxe şi săseşti, arhitectura locală tradiţională.
În privinţa patrimoniului cultural imaterial, dorim să păstrăm obiceiurile tradiţionale, portul popular, cântecele şi dansurile tradiţionale. Dorim să păstrăm acest patrimoniu şi să-l arătăm altor cetăţeni care ne vizitează sau pe care o să-i cunoaştem.
Pentru a îndeplini aceste obiective, administraţia comunei va întocmi proiecte, va identifica sursele de finanţare şi vă solicita fondurile care să ajute la conservarea acestui patrimoniu. De asemenea se vor organiza evenimente şi festivalori care să facă cunoscute tradiţiile comunităţii.
Promovarea tradiţiilor comunităţii şi evenimentele care se vor organiza se vor utiliza mijloace tradiţionale dar şi de ultima generaţie - internet-ul.

 

Eficientizarea şi modernizarea administraţiei publice.

Dezvoltarea capacităţii administrative

Administraţia comunei Loamneş doreşte să se modernizeze pentru a reuşi să acţioneze eficient. Pentru a îndeplini acest obiectiv se va acţiona pe două direcţii:
- Modernizarea infrastructurii fizice. Se doreşte modernizarea şi extinderea clădirii primăriei, pentru a crea spaţiile necesare bunei funcţionări a activităţii şi pentru a oferi condiţii bune de muncă angajaţilor administraţiei. Este necesară completarea şi actualizarea echipamentelor IT şi crearea unei reţele iT funcţionale la nivelul Primăriei loamneş
Pentru a veni în întâmpinarea locuitorilor din satele componente şi pentru a le oferi acestora condiţiile de a-şi rezolva cu mai multă uşurinţă problemele uzuale legate de administraţie se doreşte deschiderea a doua oficii ale primăriei, în localităţile Alamor şi Armeni.
- Dezvoltarea resurselor umane care activează în Primăria Comunei Loamneş.
Pentru a îndeplini acest obiectiv dorim să oferim angajaţilor oportunităţi de creştere a competentelor specifice fiecărui post şi a competentelor generale, de comunicare şi de IT. Vom realiza acest deziderat prin încurajarea angajatiilor de a-şi continua studiile şi de a participa la stagii de pregătire şi la traininguri organizate de entităţi specializate.

 

Întărirea legăturilor inter-instituţionale
Pentru a ne atinge obiectivele legate de dezvoltarea şi modernizarea comunităţii noastre este necesar de a îmbunătăţi legăturile cu celelalte instituţii de la nivel judeţean şi regional şi cu autorităţile de management ale instrumentelor Structurale. Dezvoltarea locală pe care o dorim corespunde şi se subsumează dezvoltării judeţului Sibiu, a Regiunii 7Centru şi a României în context european. Este nevoie , fără îndoială de a întări legăturile cu instituţiile din amonte, dar şi cu instituţiile sectoriale cu atribuţii în protecţia mediului, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie civilă.