Economia

Comuna Loamneş are un potenţial economic destul de redus şi puţin variat. Activitatea industrială este slab reprezentată, la nivelul comunei desfăşurându-şi activitatea doar şase unităţi cu profil industrial, si anume:
- 2 unităţi de colectare şi prelucrare a laptelui, una in localitatea Alămor, iar cealaltă în localitatea Mândra.
- 2 mori în localitatea Alămor
- 1 unitate de prelucrare a lemnului in localitatea Loamneş
- 1 fabrică de incălţăminte în localitatea Loamneş
Resursa naturală de bază, care constituie suportul dezvoltării economice a comunei Loamneş, este Fondul Funciar Agricol. Suprafaţa agricolă se află în proporţie de 100% în proprietatea privată a gospodăriilor tărăneşti.
Alt tip de activitate cu potenţial de dezvoltare este cea a silviculturii.
Aşadar, atât potenţialul economic cât şi structurile economice pentru valorificarea acestuia sunt monofuncţionale, de tip agricol, fiind completate în mică măsură de funcţia industrială prezentă la nivelul comunei.
 
 
 
Nr crt Localitate Agent economic Profil de activitate
1 ARMENI  SC BELAŞCU SRL  COMERȚ
     DAN IOAN AGRO PF
 HELICICULTURĂ
     DAN MARIA PF
 COMERȚ
     SC HELIX POMATIA SRL  HELICICULTURĂ
     NEAMȚU TOADER PF  ZOOTEHNIE
 2  ALĂMOR  SC ALĂMOREANA SRL
 MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE
     ARCAȘ IOAN PF
 LUCRĂRI AGRICOLE
     FRĂȚILĂ ANA PF
 COMERȚ
     HULPUȘ IOAN TOADER PF
 ZOOTEHNIE
     SC MICUL DALLAS SRL
 COMERȚ SERVICII
     PĂRĂU ILIE PF
 LUCRĂRI AGRICOLE
     POPA MARIA PF
 COMERȚ
     SC SOLOCOM SRL
 COMERȚ
     SOLOMON NICOLAE PF
 LUCRĂRI AGRICOLE
     SC TOMSIB SRL
 PRELUCRAREA LAPTELUI
 3  HAȘAG  SC AGRICOLA ERMINIO SRL
 ZOOTEHNIE
     SC BAGHETA MAGICĂ SRL
 COMERȚ
     SC GEKEL SRL
 PRODUCȚIE
     GELERIU IOAN PF
 ZOOTEHNIE
     SC SĂGETĂTORUL SRL
 COMERȚ
 4  LOAMNEȘ  CREȚU VIOREL PF
 COMERȚ
     SC GUSTI COM SRL
 COMERȚ
     SC IMPROMTA SRL
 CONFECȚII ȘI MAROCHINĂRIE
     PETRU IOAN PF
 ZOOTEHNIE
     RANF NICOLAE PETRE
 LUCRĂRI AGRICOLE
     SC STAR PROD COM SRL
 SERVICII
 5  MÂNDRA  SC BELAȘCU SRL
 COMERȚ
     SC CARPALAT SRL
 PRELUCRARE ȘI ACHIZIȚIE LAPTE
     SC THESSECA SRL
 PRELUCRAREA LEMNULUI
    OPRIȘ SILVIA PF
 COMERȚ
 
 
 
Fondul funciar agricol al comunei Loamneş ocupă o suprafaţă de 8.863 ha, reprezentând 87,89% din suprafaţa totală. Suprafaţa agricolă se află în proprietatea privată a gospodariilor ţărăneşti cât şi in proprietatea personelor juridice. Modul de utilizare a terenurilor este reprezentat in tabelul urmator:
 
UTILIZARE SUPRAFAȚĂ (HA)
%
Teren agricol, din care  8675 86,02
- arabil  4213  41,77
- pășuni naturale  2854  28,30
- fânețe naturale  1561  15,47
- vii și pepiniere viticole  47  0,46
Teren neagricol, din care  1409  13,97
- păduri  626  6,20
- drumuri  162  1,60
- alte terenuri  621  6,15
Total terenuri  10.084  100 %
 
 
Producţia agricolă primară şi principalele culturi agricole
Producţia vegetală şi animală constituie ramurile cu dezvoltare importantă în cadrul economiei teritoriului comunal. În cadrul producţiei vegetale sunt reprezentative suprafeţele cultivate cu cereale, plante tehnice şi legume. Considerate în evoluţie, suprafeţele ocupate cu culturile de bază se menţin constante ca ordin de mărime şi se prezintă după cum urmează:
 

Suprafața cultivată (ha) 2001 2002 2007
GRÂU 700 660 600
ORZ ȘI ORZOAICĂ 270 260 220
PORUMB BOABE 810 720 680
CARTOFI 120 130 80
 
 
Producția realizată (tone) 2001 2002 2007
GRÂU 1750 2574 1640
ORZ ȘI ORZOAICĂ 550 670 450
PORUMB BOABE 3200 2660 2080
CARTOFI 2160 2210 1200
 
 
Producţiile prezintă diferenţieri ca ordin de măsură, acestea fiind dependente în cea mai mare parte de conditiile climatice (seceta), deosebit de nefavorabile în unele perioade ale anilor consideraţi.
 
Zootehnia
Dupa un declin al efectivelor de animale in anii 1991-1992 faţa de 1989 , zootehnia cunoaşte în ultima perioadă o redresare, indeosebi de ordin calitativ. Efectivele de animale 2006 sunt dupa cum urmează:

 

 
Efectiv animale 2006
FAMILII DE ALBINE 300
CABALINE 650
BOVINE -total
             -din care mature
1300
1080
PORCINE 4500
OVINE 20.000
PĂSĂRI 15300
 
Producţia animală realizată se situează la nivele relativ ridicate, problema principală constituind-o disfuncţionalităţile legate de valorificarea principalelor produse cum ar fi laptele si lâna.
 
Produse animaliere 2006
CARNE (tone greutate vie) 463 t
LAPTE (vaci+bivolițe+oi+capre) 41700 hl
LÂNĂ 37 t
OUĂ 2650
MIERE 6 t