Analiza SWOT a comunei

Analiza SWOT îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei Loamneş.
Analiza expune într-o dispunere vizuală şi concentrează în formulari cât mai precise şi
concise următoarele aspecte:
• punctele forte (S = strengths)
• punctele slabe (W = weaknesses)
• oportunităţile (O = opportunities)
• ameninţările (T = threats)
Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, de resursele acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi ţin de cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau dimpotriva negativă asupra comunităţii.

Analiza SWOT a fost efectuată în colectiv de factorii implicati atât în elaborarea cât si în implementarea strategiei.

 

Puncte tari

- apropierea de municipiul Sibiu (25 km);
- accesul facil în comună;
- reţele de alimentare cu electricitate, gaz metan, telefonie, iluminat public, internet;
- exista voinţa autorităţilor locale de a întocmi si aplica proiecte destinate dezvoltării locale;
- nu există factori cu potenţial crescut de poluare asupra mediului (apei sau solului);
- dimensiune mare a comunei, ca număr de localităţi, populaţie şi suprafaţă
- resurse funciare de folosinţă agricolă însemnate
- înfiinţarea asociaţiei de oieri „Măgura"
- prezenţa resurselor de gaze naturale în subsolul teritoriului administrativ
- existenţa unui monument al naturii şi a unei arii faunistice protejate
- crearea continuă de locuri de muncă în zona industrială vest a municipiului Sibiu, Parcul industrial Sura Mica, Zona industrială, Ocna Sibiului, rezultând un număr redus de şomeri;
- pondere ridicată a populaţiei active;
- tendinţe de stabilizare a populaţiei tinere
- număr redus al inadaptaţilor social;
- infrastructură educaţională dezvoltată în comună;
- existenţa căminelor culturale în fiecare localitate
- înfiinţarea Poliţiei Comunitare;
- existenţa unei administraţii publice locale active si motivate, cu o viziune ambiţioasă asupra dezvoltării economico-sociale a comunitatii

 

Puncte slabe

- reţeaua de alimentare cu apă potabilă este înca insuficient dezvoltată;
- nu există programe coerente de calificare şi recalificare a forţei de muncă;
- experienţa insuficientă în administrarea proiectelor şi în atragerea de fonduri structurale;
- lipsa personalului instruit în întocmirea de proiecte eligibile si în implementarea lor;
- implicare insuficientă a cetatenilor în rezolvarea problemelor comunităţii;
- sectorul ONG nu este dezvoltat în comuna;
- agricultura neperformantă, de slabă calitate si având o prioritate secundară;
- lipsa utilajelor agricole performante;
- dezinteresul persoanelor care lucrează în agricultură pentru instruire şi profesionalizare adecvată;
- nu există un program local de reciclare a deşeurilor;
- slaba educaţie a cetăţenilor privind trierea şi depozitarea deşeurilor şi resturilor menajere;
- disfuncţionalităţi ale sistemului de colectare şi transportare a deşeurilor;
- componenţa şi dotare insuficientă a serviciului de pază comunal, raportată la suprafaţa comunei;
- distanţa mare între localităţile aparţinătoare
- relief deluros, cu versanţi abrupţi şi despăduriţi, cu frecvente alunecări de teren
- prezenţa zăcămintele de gaze a dus la compoziţii chimice nefavorabile ale apelor freatice
- reţea hidrografică foarte slab dezvoltată
- populaţie îmbătrânită
- spor natural negativ
- natalitate scăzută
- starea tehnică necorespunzătoare a reţelei rutiere de drumuri judeţene
- reţea de drumuri comunale şi de exploatare slab dezvoltată
- reţeaua de drumuri şi podeţe din interiorul localităţilor necesită reabilitări, asfaltări, semnalizări.
- nu există sisteme centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare în localităţile aparţinătoare
- reţele electrice cu vechime mare, care necesită reabilitări şi extinderi
- lipsa unor sisteme de gestiune a deşeurilor acordate cu standardele actuale
- reţea de telefonie-telecomunicaţii fixă insuficient dezvoltată
- localurile şcolilor şi căminelor culturale necesită reabiltări şi modernizări
- reţea de sănătate publică insuficient dezvoltată şi încadrată cu personal de specialitate
- asistenţa medical veterinară insuficient dezvoltată
- resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine aproape inexistente
- echipamente şi tehnologii agricole/zootehnice învechite
- parcelarea excesivă a terenului agricol - are ca rezultat productivitate scăzută (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat)

 

Oportunităţi

- amplasarea la o distanţă de 25 km de municipiul Sibiu, centru urban dezvoltat socio-economic, de care este legat prin căi de comunicaţii rutiere şi feroviare
- existenţa rezervaţiei „ Vulcanii noroioşi de la Haşag" şi a ariei de protecţie avifaunistică „ Eleştelul de la Mândra".
- tendinţa de dezvoltare a industriei în regiune (dezvoltarea accelerată a Zonei industriale vest SIBIU, Parcul industrial Sura Mică, Zona industrială Ocna Sibiului);
- interesul constant al investitorilor pentru municipiul Sibiu şi comunele învecinate;
- existenţa unei legislaţii romaneşti privind protecţia mediului cuprinzătoare şi în acord cu normele europene;
- programe ale autorităţilor judeţene şi centrale destinate dezvoltării locale;
- posibilitatea accesării de programe ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării rurale.

 

Ameninţari

- înmulţirea reglementarilor restrictive privind desfacerea produselor agricole, ceea ce va determina pe termen mediu o scădere constantă a activităţilor agricole
- migrarea forţei de muncă către mediul urban sau emigrare în străinătate;
- creşterea continuă a costului vieţii, fără o compensare în veniturile populaţiei;
- neutilizarea de către comuna a resurselor financiare disponibile prin programe ale Uniunii Europene şi alţi finanţatori.
- extinderea fenomenului de eroziune a solului şi alunecări de teren
- scăderea interesului investitorilor pentru comună datorită infrastructurii fizice neadecvate

 

 

Analiza şi matricea SWOT oferă cadrul general care permite definirea unor alternative strategice, pe baza unei analize combinate ale organizaţiei şi a mediului extern. Uneori, simpla analiză a celor 4 elemente specifice permite acumularea unor informaţii despre management şi a altor date utile. Elementele de bază ale analizei SWOT sunt extrem de simple şi clare. Pe lângă faptul că formularea exactă a atuurilor, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor este o chestiune foarte delicată şi de durată, transpunerea acestora în alternative strategice este dificilă.
O altă problemă este luarea unei decizii. Chiar dacă matricea a fost elaborată cu grijă, deciziile vor fi luate după o atentă analizare de către persoanele implicate. În stabilirea direcţiilor de acţiune, consideraţiile legate de riscurile implicate de fiecare dintre alternative şi cele legate de resurse joacă un rol la fel de important ca analiza propriu-zisă.